Jesteś na archiwalnej stronie szkoły, zapraszamy na aktualną stronę: spglebokie.szkolnastrona.pl

Księga Gości
Wykaz
podręczników 2010/2011

.: Zamówienia Publiczne- Nr sprawy 271.1 - Remont budynku Szkoły Podstawowej w Głębokiem :.

Olszówka: Remont budynku Szkoły Podstawowej w Głębokiem
Numer ogłoszenia: 221054 - 2013; data zamieszczenia: 10.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Głębokiem , Głębokie 88, 62-641 Olszówka, woj. wielkopolskie, tel. 63 27 39 036, faks 63 27 39 036.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.glebokie.org.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: szkoła publiczna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont budynku Szkoły Podstawowej w Głębokiem.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: 1.Pokrycie dachu dachówką bitumiczną wg. istniejącego wzoru i koloru. 2.Przemurowanie kominów ceglanych z tynkowaniem i zabezpieczeniem otworów wentylacyjnych kratkami kominowymi.. 3.Wykonanie nowych obróbek blacharskich murów i kominów. 4.Naprawa okien drewnianych, czterodzielnych, typu półskrzynkowego z zachowaniem istniejącego podziału. 5.Wymiana zewnętrznego drewnianego skrzydła drzwiowego. 6.Naprawia okładzin tarasu i schodów wejściowych i tarasu płytkami antypoślizgowymi. 7.Wykonaniu obróbek kominiarskich, napraw tynku zewnętrznego 8.Malowanie farbą akrylową elewacji w kolorze jasnym. Roboty dotyczą obiektu podlegającego ochronie konserwatorskiej. Szczegółowy zakres robót oraz warunki realizacji robót określają: przedmiar robót i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 14.08.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 2000 zł

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonego w ofercie wykazu robót budowlanych z którego wynikać będzie, że Wykonawca wykonał minimum jedną najważniejszą robotę budowlaną (budowa, przebudowa, remont budynku) na wartość brutto nie mniej niż 100 000 zł.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonych w ofercie dokumentów: Wykonawca dysonuje kadrą inżynieryjno-techniczną z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w branżach: budowlanej z potwierdzoną co najmniej dwuletnią praktyką zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy ( Załącznik Nr 1 do siwz), Dowód potwierdzenia wpłaty wadium lub jego wniesienia w innej dopuszczalnej formie, Parafowany projekt umowy, Kosztorys ofertowy, Informacja o przynależności do grupy kapitałowej - Wykonawca zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy, wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (wzór informacji stanowi zał. Nr 6 do oferty), Zobowiązania podmiotów trzecich - jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia, żąda określenia w pisemnym zobowiązaniu podmiotu trzeciego lub innym dokumencie, Pełnomocnictwo lub dokument umocowania prawnego osoby/osób podpisujących ofertę i składających oświadczenia w imieniu Wykonawcy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Cena może być zmieniona gdy: a)nastąpi rezygnacja z części robót, jeżeli taka rezygnacja nie wpłynie na prawidłową realizację przedmiotu Umowy, b) uzasadnionego wykonania zamiennych robót lub ich części Termin realizacji zamówienia może być zmieniony: a) jeżeli w trakcie budowy zaszła konieczność wykonania nieprzewidzianych robót , lub dokonania zmian w projekcie budowlanym. b) wystąpiły odbiegające od normy niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonanie robót budowlanych zgodnie z ustaleniami sst, c) w razie zakłócenia toku robót budowlanych przez protesty społeczne i ingerencje osób trzecich oraz wstrzymanie budowy przez organ nadzoru budowlanego i inne instytucje, ale tylko po stwierdzeniu zaniedbań niezawinionych przez Wykonawcę,

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.glebokie.org.pl /ogłoszenia Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Głębokiem Głębokie 88, 62-641 Olszówka.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.06.2013 godzina 09:00, miejsce: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Głębokiem Głębokie 88, 62-641 Olszówka.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania:

Załącznik >>> SIWZ - Olszówka 2013.pdf
Załącznik >>> Załącznik Nr 1 siwz FORMULARZ OFERTOWY.doc
Załącznik >>> Załącznik Nr 2 siwz projekt umowy.pdf
Załącznik >>> Załącznik Nr 3 Przedmiar robót.pdf
Załącznik >>> Ogłoszenie o wyniku postępowania art.92.pdf
© Szkoła Podstawowa w Głębokiem - Wszelkie prawa zastrzeżone
Głębokie 88,   62 - 641 Olszówka |  tel/fax: ( 63 ) 273 30 36